โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 6 4 11 2 0 46
ร้อยละ 8.70 % 5.80 % 15.94 % 2.90 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 6 5 14 2 0 61
ร้อยละ 6.82 % 5.68 % 15.91 % 2.27 % 0.00 % 69.32 %

88 : 6 , 5 , 14 , 2 , 0 , 61...6.82 , 5.68 , 15.91 , 2.27 , 0.00 , 69.32 = 27 : 30.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 30.68%

Powered By www.thaieducation.net