โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 6 4 11 2 0 43
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 16.67 % 3.03 % 0.00 % 65.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 6 5 14 2 0 58
ร้อยละ 7.06 % 5.88 % 16.47 % 2.35 % 0.00 % 68.24 %

85 : 6 , 5 , 14 , 2 , 0 , 58...7.06 , 5.88 , 16.47 , 2.35 , 0.00 , 68.24 = 27 : 31.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76%

Powered By www.thaieducation.net