โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 15.79 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 9 4 14 2 0 37
ร้อยละ 13.64 % 6.06 % 21.21 % 3.03 % 0.00 % 56.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 9 7 16 2 0 51
ร้อยละ 10.59 % 8.24 % 18.82 % 2.35 % 0.00 % 60.00 %

85 : 9 , 7 , 16 , 2 , 0 , 51...10.59 , 8.24 , 18.82 , 2.35 , 0.00 , 60.00 = 34 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net