โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 18 1 8 3 12 26
ร้อยละ 26.47 % 1.47 % 11.76 % 4.41 % 17.65 % 38.24 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 7 3 10 10 10 117
ร้อยละ 4.46 % 1.91 % 6.37 % 6.37 % 6.37 % 74.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 25 4 18 13 22 143
ร้อยละ 11.11 % 1.78 % 8.00 % 5.78 % 9.78 % 63.56 %

225 : 25 , 4 , 18 , 13 , 22 , 143...11.11 , 1.78 , 8.00 , 5.78 , 9.78 , 63.56 = 82 : 36.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 36.44%

Powered By www.thaieducation.net