โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 12 5 7 4 0 39
ร้อยละ 17.91 % 7.46 % 10.45 % 5.97 % 0.00 % 58.21 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 31 12 6 5 0 104
ร้อยละ 19.62 % 7.59 % 3.80 % 3.16 % 0.00 % 65.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
225
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 225
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 450 คน
จำนวน(คน) 43 17 13 9 0 368
ร้อยละ 9.56 % 3.78 % 2.89 % 2.00 % 0.00 % 81.78 %

225 : 43 , 17 , 13 , 9 , 0 , 143...19.11 , 7.56 , 5.78 , 4.00 , 0.00 , 63.56 = 82 : 36.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 450 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 18.22%

Powered By www.thaieducation.net