โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 6 8 10 2 0 86
ร้อยละ 5.36 % 7.14 % 8.93 % 1.79 % 0.00 % 76.79 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 5 6 11 4 0 84
ร้อยละ 4.55 % 5.45 % 10.00 % 3.64 % 0.00 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 11 14 21 6 0 170
ร้อยละ 4.95 % 6.31 % 9.46 % 2.70 % 0.00 % 76.58 %

222 : 11 , 14 , 21 , 6 , 0 , 170...4.95 , 6.31 , 9.46 , 2.70 , 0.00 , 76.58 = 52 : 23.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42%

Powered By www.thaieducation.net