โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 3 2 9 1 7 53
ร้อยละ 4.00 % 2.67 % 12.00 % 1.33 % 9.33 % 70.67 %
ระดับประถมศึกษา
596
จำนวน(คน) 32 24 153 7 61 319
ร้อยละ 5.37 % 4.03 % 25.67 % 1.17 % 10.23 % 53.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 671 คน
จำนวน(คน) 35 26 162 8 68 372
ร้อยละ 5.22 % 3.87 % 24.14 % 1.19 % 10.13 % 55.44 %

671 : 35 , 26 , 162 , 8 , 68 , 372...5.22 , 3.87 , 24.14 , 1.19 , 10.13 , 55.44 = 299 : 44.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 671 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 299 คน คิดเป็นร้อยละ 44.56%

Powered By www.thaieducation.net