โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 7 11 10 4 4 39
ร้อยละ 9.33 % 14.67 % 13.33 % 5.33 % 5.33 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
596
จำนวน(คน) 66 68 119 32 52 259
ร้อยละ 11.07 % 11.41 % 19.97 % 5.37 % 8.72 % 43.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 671 คน
จำนวน(คน) 73 79 129 36 56 298
ร้อยละ 10.88 % 11.77 % 19.23 % 5.37 % 8.35 % 44.41 %

671 : 73 , 79 , 129 , 36 , 56 , 298...10.88 , 11.77 , 19.23 , 5.37 , 8.35 , 44.41 = 373 : 55.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 671 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 373 คน คิดเป็นร้อยละ 55.59%

Powered By www.thaieducation.net