โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 7 11 10 4 4 36
ร้อยละ 9.72 % 15.28 % 13.89 % 5.56 % 5.56 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
592
จำนวน(คน) 66 68 119 32 52 255
ร้อยละ 11.15 % 11.49 % 20.10 % 5.41 % 8.78 % 43.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 664 คน
จำนวน(คน) 73 79 129 36 56 291
ร้อยละ 10.99 % 11.90 % 19.43 % 5.42 % 8.43 % 43.83 %

664 : 73 , 79 , 129 , 36 , 56 , 291...10.99 , 11.90 , 19.43 , 5.42 , 8.43 , 43.83 = 373 : 56.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 664 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 373 คน คิดเป็นร้อยละ 56.17%

Powered By www.thaieducation.net