โรงเรียนบ้านแดงน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 7 9 9 0 0 128
ร้อยละ 4.58 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 83.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 3 10 0 0 56
ร้อยละ 2.82 % 4.23 % 14.08 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 9 15 19 0 0 212
ร้อยละ 3.53 % 5.88 % 7.45 % 0.00 % 0.00 % 83.14 %

184 : 7 , 12 , 9 , 0 , 0 , 156...3.80 , 6.52 , 4.89 , 0.00 , 0.00 , 84.78 = 28 : 15.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.86%

Powered By www.thaieducation.net