โรงเรียนบ้านแดงน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 9 10 11 0 0 123
ร้อยละ 5.88 % 6.54 % 7.19 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 4 12 0 0 52
ร้อยละ 4.23 % 5.63 % 16.90 % 0.00 % 0.00 % 73.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 12 19 23 0 0 201
ร้อยละ 4.71 % 7.45 % 9.02 % 0.00 % 0.00 % 78.82 %

184 : 9 , 15 , 11 , 0 , 0 , 149...4.89 , 8.15 , 5.98 , 0.00 , 0.00 , 80.98 = 35 : 19.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18%

Powered By www.thaieducation.net