โรงเรียนบ้านแดงน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 9 16 11 0 0 116
ร้อยละ 5.92 % 10.53 % 7.24 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 4 11 0 0 54
ร้อยละ 2.82 % 5.63 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 76.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 11 25 22 0 0 199
ร้อยละ 4.28 % 9.73 % 8.56 % 0.00 % 0.00 % 77.43 %

186 : 9 , 21 , 11 , 0 , 0 , 145...4.84 , 11.29 , 5.91 , 0.00 , 0.00 , 77.96 = 41 : 22.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.57%

Powered By www.thaieducation.net