โรงเรียนบ้านแดงน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 10 16 13 0 0 113
ร้อยละ 6.58 % 10.53 % 8.55 % 0.00 % 0.00 % 74.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 4 14 0 0 50
ร้อยละ 4.23 % 5.63 % 19.72 % 0.00 % 0.00 % 70.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 13 25 27 0 0 192
ร้อยละ 5.06 % 9.73 % 10.51 % 0.00 % 0.00 % 74.71 %

186 : 10 , 21 , 13 , 0 , 0 , 142...5.38 , 11.29 , 6.99 , 0.00 , 0.00 , 76.34 = 44 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29%

Powered By www.thaieducation.net