โรงเรียนบ้านเกาะตาล (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 4 2 0 0 18
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 4 3 11 0 1 32
ร้อยละ 7.84 % 5.88 % 21.57 % 0.00 % 1.96 % 62.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 10 7 13 0 1 50
ร้อยละ 12.35 % 8.64 % 16.05 % 0.00 % 1.23 % 61.73 %

81 : 10 , 7 , 13 , 0 , 1 , 50...12.35 , 8.64 , 16.05 , 0.00 , 1.23 , 61.73 = 31 : 38.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 38.27%

Powered By www.thaieducation.net