โรงเรียนบ้านนาปง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 4 1 0 0 8
ร้อยละ 13.33 % 26.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 27 11 12 3 1 62
ร้อยละ 23.28 % 9.48 % 10.34 % 2.59 % 0.86 % 53.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 4 2 5 0 1 29
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 12.20 % 0.00 % 2.44 % 70.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 33 17 18 3 2 99
ร้อยละ 19.19 % 9.88 % 10.47 % 1.74 % 1.16 % 57.56 %

131 : 29 , 15 , 13 , 3 , 1 , 70...22.14 , 11.45 , 9.92 , 2.29 , 0.76 , 53.44 = 61 : 46.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.44%

Powered By www.thaieducation.net