โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 96.67 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 4 8 0 0 77
ร้อยละ 4.30 % 4.30 % 8.60 % 0.00 % 0.00 % 82.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 31
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 7 4 13 0 0 137
ร้อยละ 4.35 % 2.48 % 8.07 % 0.00 % 0.00 % 85.09 %

123 : 4 , 4 , 9 , 0 , 0 , 106...3.25 , 3.25 , 7.32 , 0.00 , 0.00 , 86.18 = 17 : 13.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.91%

Powered By www.thaieducation.net