โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 97.73 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 0 0 2 3 2 203
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.95 % 1.43 % 0.95 % 96.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 112
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.74 % 0.87 % 0.00 % 97.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 4 2 358
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.36 % 1.08 % 0.54 % 97.02 %

254 : 0 , 0 , 3 , 3 , 2 , 246...0.00 , 0.00 , 1.18 , 1.18 , 0.79 , 96.85 = 8 : 3.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98%

Powered By www.thaieducation.net