โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 41
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.18 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 0 0 3 9 5 192
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.44 % 4.31 % 2.39 % 91.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 115
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.69 % 0.85 % 0.00 % 97.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 371 คน
จำนวน(คน) 1 2 5 10 5 348
ร้อยละ 0.27 % 0.54 % 1.35 % 2.70 % 1.35 % 93.80 %

253 : 1 , 2 , 3 , 9 , 5 , 233...0.40 , 0.79 , 1.19 , 3.56 , 1.98 , 92.09 = 20 : 7.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 371 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20%

Powered By www.thaieducation.net