โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 8
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 30
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 38
ร้อยละ 10.00 % 6.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %

50 : 5 , 3 , 4 , 0 , 0 , 38...10.00 , 6.00 , 8.00 , 0.00 , 0.00 , 76.00 = 12 : 24.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net