โรงเรียนบ้านเพชรนิยม (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 3 1 0 0 27
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 71
ร้อยละ 2.30 % 1.15 % 14.94 % 0.00 % 0.00 % 81.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 6 4 14 0 0 98
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %

122 : 6 , 4 , 14 , 0 , 0 , 98...4.92 , 3.28 , 11.48 , 0.00 , 0.00 , 80.33 = 24 : 19.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67%

Powered By www.thaieducation.net