โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 27
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 103
ร้อยละ 2.80 % 0.00 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 96.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 130
ร้อยละ 3.68 % 0.00 % 0.74 % 0.00 % 0.00 % 95.59 %

136 : 5 , 0 , 1 , 0 , 0 , 130...3.68 , 0.00 , 0.74 , 0.00 , 0.00 , 95.59 = 6 : 4.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.41%

Powered By www.thaieducation.net