โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 11 8 0 15 0 31
ร้อยละ 16.92 % 12.31 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 47.69 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 2 57 4 36 0 52
ร้อยละ 1.32 % 37.75 % 2.65 % 23.84 % 0.00 % 34.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 13 65 4 51 0 83
ร้อยละ 6.02 % 30.09 % 1.85 % 23.61 % 0.00 % 38.43 %

216 : 13 , 65 , 4 , 51 , 0 , 83...6.02 , 30.09 , 1.85 , 23.61 , 0.00 , 38.43 = 133 : 61.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 61.57%

Powered By www.thaieducation.net