โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 15 1 0 0 18
ร้อยละ 5.56 % 41.67 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 7 11 8 2 0 61
ร้อยละ 7.87 % 12.36 % 8.99 % 2.25 % 0.00 % 68.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 9 26 9 2 0 79
ร้อยละ 7.20 % 20.80 % 7.20 % 1.60 % 0.00 % 63.20 %

125 : 9 , 26 , 9 , 2 , 0 , 79...7.20 , 20.80 , 7.20 , 1.60 , 0.00 , 63.20 = 46 : 36.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80%

Powered By www.thaieducation.net