โรงเรียนบ้านคลองมดแดง (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 4 0 0 0 17
ร้อยละ 16.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 94.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 4 8 4 0 0 131
ร้อยละ 2.72 % 5.44 % 2.72 % 0.00 % 0.00 % 89.12 %

109 : 4 , 7 , 2 , 0 , 0 , 96...3.67 , 6.42 , 1.83 , 0.00 , 0.00 , 88.07 = 13 : 11.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.88%

Powered By www.thaieducation.net