โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 10 6 5 5 0 65
ร้อยละ 10.99 % 6.59 % 5.49 % 5.49 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
262
จำนวน(คน) 14 14 40 6 0 188
ร้อยละ 5.34 % 5.34 % 15.27 % 2.29 % 0.00 % 71.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 6 3 20 1 0 82
ร้อยละ 5.36 % 2.68 % 17.86 % 0.89 % 0.00 % 73.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 30 23 65 12 0 335
ร้อยละ 6.45 % 4.95 % 13.98 % 2.58 % 0.00 % 72.04 %

353 : 24 , 20 , 45 , 11 , 0 , 253...6.80 , 5.67 , 12.75 , 3.12 , 0.00 , 71.67 = 100 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96%

Powered By www.thaieducation.net