โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 10 6 1 5 5 65
ร้อยละ 10.87 % 6.52 % 1.09 % 5.43 % 5.43 % 70.65 %
ระดับประถมศึกษา
261
จำนวน(คน) 14 14 18 6 40 169
ร้อยละ 5.36 % 5.36 % 6.90 % 2.30 % 15.33 % 64.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
111
จำนวน(คน) 6 3 7 1 20 74
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 6.31 % 0.90 % 18.02 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 464 คน
จำนวน(คน) 30 23 26 12 65 308
ร้อยละ 6.47 % 4.96 % 5.60 % 2.59 % 14.01 % 66.38 %

353 : 24 , 20 , 19 , 11 , 45 , 234...6.80 , 5.67 , 5.38 , 3.12 , 12.75 , 66.29 = 119 : 33.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 464 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 33.62%

Powered By www.thaieducation.net