โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 10 6 1 5 5 64
ร้อยละ 10.99 % 6.59 % 1.10 % 5.49 % 5.49 % 70.33 %
ระดับประถมศึกษา
262
จำนวน(คน) 14 14 18 6 40 170
ร้อยละ 5.34 % 5.34 % 6.87 % 2.29 % 15.27 % 64.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 6 3 7 1 20 75
ร้อยละ 5.36 % 2.68 % 6.25 % 0.89 % 17.86 % 66.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 30 23 26 12 65 309
ร้อยละ 6.45 % 4.95 % 5.59 % 2.58 % 13.98 % 66.45 %

353 : 24 , 20 , 19 , 11 , 45 , 234...6.80 , 5.67 , 5.38 , 3.12 , 12.75 , 66.29 = 119 : 33.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 33.55%

Powered By www.thaieducation.net