โรงเรียนบ้านคลองเตย (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 3 3 18 0 0 80
ร้อยละ 2.88 % 2.88 % 17.31 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 3 4 21 0 0 100
ร้อยละ 2.34 % 3.13 % 16.41 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %

128 : 3 , 4 , 21 , 0 , 0 , 100...2.34 , 3.13 , 16.41 , 0.00 , 0.00 , 78.13 = 28 : 21.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88%

Powered By www.thaieducation.net