โรงเรียนบ้านคลองเตย (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 22
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 5 13 25 0 0 67
ร้อยละ 4.55 % 11.82 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 60.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 8 16 27 0 0 89
ร้อยละ 5.71 % 11.43 % 19.29 % 0.00 % 0.00 % 63.57 %

140 : 8 , 16 , 27 , 0 , 0 , 89...5.71 , 11.43 , 19.29 , 0.00 , 0.00 , 63.57 = 51 : 36.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43%

Powered By www.thaieducation.net