โรงเรียนบ้านแปลงสี่ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 5 2 2 0 27
ร้อยละ 5.26 % 13.16 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 17 9 3 0 86
ร้อยละ 4.17 % 14.17 % 7.50 % 2.50 % 0.00 % 71.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 4 3 2 0 45
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 5.36 % 3.57 % 0.00 % 80.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 9 26 14 7 0 158
ร้อยละ 4.21 % 12.15 % 6.54 % 3.27 % 0.00 % 73.83 %

158 : 7 , 22 , 11 , 5 , 0 , 113...4.43 , 13.92 , 6.96 , 3.16 , 0.00 , 71.52 = 45 : 28.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17%

Powered By www.thaieducation.net