โรงเรียนบ้านปากคลองลาน (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 16
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 10 2 6 3 0 89
ร้อยละ 9.09 % 1.82 % 5.45 % 2.73 % 0.00 % 80.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 49
ร้อยละ 8.20 % 0.00 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 21 2 13 3 0 154
ร้อยละ 10.88 % 1.04 % 6.74 % 1.55 % 0.00 % 79.79 %

132 : 16 , 2 , 6 , 3 , 0 , 105...12.12 , 1.52 , 4.55 , 2.27 , 0.00 , 79.55 = 27 : 20.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.21%

Powered By www.thaieducation.net