โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 6
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 56
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 18.31 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 6 12 2 6 35
ร้อยละ 6.15 % 9.23 % 18.46 % 3.08 % 9.23 % 53.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 7 6 26 2 6 97
ร้อยละ 4.86 % 4.17 % 18.06 % 1.39 % 4.17 % 67.36 %

79 : 3 , 0 , 14 , 0 , 0 , 62...3.80 , 0.00 , 17.72 , 0.00 , 0.00 , 78.48 = 17 : 21.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.64%

Powered By www.thaieducation.net