โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 13
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 7 4 2 0 0 58
ร้อยละ 9.86 % 5.63 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 81.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 7 12 4 0 0 42
ร้อยละ 10.77 % 18.46 % 6.15 % 0.00 % 0.00 % 64.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 15 17 7 0 0 113
ร้อยละ 9.87 % 11.18 % 4.61 % 0.00 % 0.00 % 74.34 %

87 : 8 , 5 , 3 , 0 , 0 , 71...9.20 , 5.75 , 3.45 , 0.00 , 0.00 , 81.61 = 16 : 18.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.66%

Powered By www.thaieducation.net