โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 24
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 4 3 4 0 0 69
ร้อยละ 5.00 % 3.75 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 86.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 0 0 93
ร้อยละ 4.59 % 4.59 % 5.50 % 0.00 % 0.00 % 85.32 %

109 : 5 , 5 , 6 , 0 , 0 , 93...4.59 , 4.59 , 5.50 , 0.00 , 0.00 , 85.32 = 16 : 14.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.68%

Powered By www.thaieducation.net