โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 16
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 5 10 4 2 0 42
ร้อยละ 7.94 % 15.87 % 6.35 % 3.17 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 8 10 5 2 0 73
ร้อยละ 8.16 % 10.20 % 5.10 % 2.04 % 0.00 % 74.49 %

82 : 8 , 10 , 4 , 2 , 0 , 58...9.76 , 12.20 , 4.88 , 2.44 , 0.00 , 70.73 = 24 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51%

Powered By www.thaieducation.net