โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 16
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 6 0 8 0 0 48
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 8 0 13 0 0 76
ร้อยละ 8.25 % 0.00 % 13.40 % 0.00 % 0.00 % 78.35 %

82 : 8 , 0 , 10 , 0 , 0 , 64...9.76 , 0.00 , 12.20 , 0.00 , 0.00 , 78.05 = 18 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65%

Powered By www.thaieducation.net