โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 15
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 6 0 8 0 0 47
ร้อยละ 9.84 % 0.00 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 77.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 8 0 13 0 0 75
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 13.54 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %

80 : 8 , 0 , 10 , 0 , 0 , 62...10.00 , 0.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 77.50 = 18 : 22.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88%

Powered By www.thaieducation.net