โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 4 4 1 0 21
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 11.76 % 2.94 % 0.00 % 61.76 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 11 2 5 1 0 81
ร้อยละ 11.00 % 2.00 % 5.00 % 1.00 % 0.00 % 81.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 4 0 12 0 0 60
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 19 6 21 2 0 162
ร้อยละ 9.05 % 2.86 % 10.00 % 0.95 % 0.00 % 77.14 %

134 : 15 , 6 , 9 , 2 , 0 , 102...11.19 , 4.48 , 6.72 , 1.49 , 0.00 , 76.12 = 32 : 23.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net