โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 22
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 2 13 0 0 76
ร้อยละ 6.19 % 2.06 % 13.40 % 0.00 % 0.00 % 78.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 51
ร้อยละ 3.45 % 5.17 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 10 5 17 0 0 149
ร้อยละ 5.52 % 2.76 % 9.39 % 0.00 % 0.00 % 82.32 %

123 : 8 , 2 , 15 , 0 , 0 , 98...6.50 , 1.63 , 12.20 , 0.00 , 0.00 , 79.67 = 25 : 20.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.68%

Powered By www.thaieducation.net