โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 1 1 1 2 33
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 5.26 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 4 4 9 8 13 67
ร้อยละ 3.81 % 3.81 % 8.57 % 7.62 % 12.38 % 63.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 4 5 10 9 15 100
ร้อยละ 2.80 % 3.50 % 6.99 % 6.29 % 10.49 % 69.93 %

143 : 4 , 5 , 10 , 9 , 15 , 100...2.80 , 3.50 , 6.99 , 6.29 , 10.49 , 69.93 = 43 : 30.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.07%

Powered By www.thaieducation.net