โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 2 4 9 1 5 35
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 16.07 % 1.79 % 8.93 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 4 6 1 0 42
ร้อยละ 5.36 % 7.14 % 10.71 % 1.79 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 5 8 16 3 5 109
ร้อยละ 3.42 % 5.48 % 10.96 % 2.05 % 3.42 % 74.66 %

90 : 2 , 4 , 10 , 2 , 5 , 67...2.22 , 4.44 , 11.11 , 2.22 , 5.56 , 74.44 = 23 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.34%

Powered By www.thaieducation.net