โรงเรียนบ้านบึงหล่ม (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 19
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 0 1 20 0 0 75
ร้อยละ 0.00 % 1.04 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 4 0 16 0 0 60
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 6 1 38 0 0 154
ร้อยละ 3.02 % 0.50 % 19.10 % 0.00 % 0.00 % 77.39 %

119 : 2 , 1 , 22 , 0 , 0 , 94...1.68 , 0.84 , 18.49 , 0.00 , 0.00 , 78.99 = 25 : 21.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61%

Powered By www.thaieducation.net