โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 18
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 6 2 9 0 0 54
ร้อยละ 8.45 % 2.82 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 76.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 9 3 9 0 0 72
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %

93 : 9 , 3 , 9 , 0 , 0 , 72...9.68 , 3.23 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 77.42 = 21 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net