โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 6 4 3 0 0 37
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 74.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 5 6 15 0 1 73
ร้อยละ 5.00 % 6.00 % 15.00 % 0.00 % 1.00 % 73.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 11 10 18 0 1 110
ร้อยละ 7.33 % 6.67 % 12.00 % 0.00 % 0.67 % 73.33 %

150 : 11 , 10 , 18 , 0 , 1 , 110...7.33 , 6.67 , 12.00 , 0.00 , 0.67 , 73.33 = 40 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net