โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 4 5 1 0 38
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 10.00 % 2.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 5 16 0 1 71
ร้อยละ 3.13 % 5.21 % 16.67 % 0.00 % 1.04 % 73.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 5 9 21 1 1 109
ร้อยละ 3.42 % 6.16 % 14.38 % 0.68 % 0.68 % 74.66 %

146 : 5 , 9 , 21 , 1 , 1 , 109...3.42 , 6.16 , 14.38 , 0.68 , 0.68 , 74.66 = 37 : 25.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.34%

Powered By www.thaieducation.net