โรงเรียนบ้านสุขสำราญ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 15
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 75
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 6.10 % 0.00 % 0.00 % 91.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 9 0 7 0 0 73
ร้อยละ 10.11 % 0.00 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 82.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 13 0 12 0 0 163
ร้อยละ 6.91 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 86.70 %

99 : 4 , 0 , 5 , 0 , 0 , 90...4.04 , 0.00 , 5.05 , 0.00 , 0.00 , 90.91 = 9 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30%

Powered By www.thaieducation.net