โรงเรียนบ้านบึงแก (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 19
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 3 4 1 0 67
ร้อยละ 2.60 % 3.90 % 5.19 % 1.30 % 0.00 % 87.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 5 4 5 2 0 86
ร้อยละ 4.90 % 3.92 % 4.90 % 1.96 % 0.00 % 84.31 %

102 : 5 , 4 , 5 , 2 , 0 , 86...4.90 , 3.92 , 4.90 , 1.96 , 0.00 , 84.31 = 16 : 15.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69%

Powered By www.thaieducation.net