โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 1 3 5 0 16
ร้อยละ 16.67 % 3.33 % 10.00 % 16.67 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 7 9 21 16 19 62
ร้อยละ 5.22 % 6.72 % 15.67 % 11.94 % 14.18 % 46.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 5 2 3 34
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 10.87 % 4.35 % 6.52 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 13 11 29 23 22 112
ร้อยละ 6.19 % 5.24 % 13.81 % 10.95 % 10.48 % 53.33 %

164 : 12 , 10 , 24 , 21 , 19 , 78...7.32 , 6.10 , 14.63 , 12.80 , 11.59 , 47.56 = 86 : 52.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net