โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 11 7 10 0 0 106
ร้อยละ 8.21 % 5.22 % 7.46 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 38
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 15 8 13 0 0 171
ร้อยละ 7.25 % 3.86 % 6.28 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %

163 : 12 , 8 , 10 , 0 , 0 , 133...7.36 , 4.91 , 6.13 , 0.00 , 0.00 , 81.60 = 30 : 18.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39%

Powered By www.thaieducation.net