โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 26
ร้อยละ 3.33 % 6.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 15 9 14 1 0 89
ร้อยละ 11.72 % 7.03 % 10.94 % 0.78 % 0.00 % 69.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 33
ร้อยละ 11.36 % 2.27 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 21 12 20 1 0 148
ร้อยละ 10.40 % 5.94 % 9.90 % 0.50 % 0.00 % 73.27 %

158 : 16 , 11 , 15 , 1 , 0 , 115...10.13 , 6.96 , 9.49 , 0.63 , 0.00 , 72.78 = 43 : 27.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.73%

Powered By www.thaieducation.net